Shankarpur copper-plate of the time of Buddhagupta GE 168
[ Plate XII ]

Provenance: Shankarpur, Sidhi District, Madhya Pradesh.
Reference B. C. Jain, Jr Ep. Soc. Ind., IV, 62-66 and plate facing p. 64. Th. 156-157
Language Sanskrit; prose, except two verses.
Metre: Verses 1-2 : Anuøòubh.
Script: Late Bràhmè of the Northern Class.
Date: Year 168 [Gupta Era=487 A.D.], Ùràvaía, fifth day.

TEXT
1. siddham [||*] samvatsaraøa(ùa)t-[å]øòa-øaøòy-uta(tta)rå mahàmàgha samvatsara(rå)
ùràvaía[màså paìca*]-
2. myàì paramadåvabudhaguptå ràjani [||*] asyàì divasapórvàyàì ùrèmahàràjasàlana-
3. ka[,] - - tåna ùrè-mahàràjagè(?)tavarmmapautråía ùrè-mahàràja-vijayavarmmasutåna
4. mahàdåvyà[ì] ùarvasvàminyàm-utpannåna ùrèmahàràja-harivarmmaíà asya-bràhmaíakau[tsa]-
5. sagîtra-gîsvàminå taccitrapalya tàmmrapaòòånàgrahàrî ¸tisðøòaõ akaraõ a-càòa-bhaòa-prà-
6. våùyaõ candra-tàr-àrkka-samakàlèyaõ |[|*] uktaã-ca-bhagavatà vyàsåna [||*] svadattà[ì]-paradattàm[v]à yî
7. haråta vasundharà[m] [|*] sva[sa]viøòhà(øòà)yàì kðmirbhótà pitðbhiõ saha majyatå [|| 1 ||] [|*] bahubhir-vvasudhà
8. bhuktà ràjabhiõ Saka(ga)r-àdibhi[õ] [|*] yasya yasya yadà bhómis=tasya tasya tadà phalaì(lam) [|| 2 ||]
9. kumàràmàtya bhagavadrudrachadi bhîgika mahàpratèhàra lavanaõ(íaõ) bapidrabhîgika-
10. dótaka(kå)na likhitaì ùrèyaøòaràjåna nàgasa(ùa)rmasu[tåna*] [||*]
______________________________________________________________
From plate in Jr. Ep. Soc. Ind., IV.
L. 1. (siddham) Expressed by a symbol. Jain read it as-(ùa)tåsa(øa)òsa(òøa)sòyu(øòhyu)ttarå. The reading given by us is after K.V. Ramesh's editorial note (Jr. Ep. Soc. Ind., IV, 66, n. 17).
L. 3. Jain : sa[ùa]ka[dauhi]tå(trå)na. K.V. Ramesh. sàla (or rya)na kulîdbhótåna (editorial comment on Jain's reading).