previous inscriptionnext inscriptionthis king inscriptionsMain page with abbreviations

26. Guдnаpur. Guдnаpur (near Banavasи), Sirsi t., North Kannara distr., Karnataka. Щrиkaнтhikа (Prof. S. Srikantha Sastri's felicitation volume), pp.61ff (Gopal); Go, 81-91 (23); GaiK,107-111 (22). Engraved on four faces of a pillar about 20 feet hight, square at the bottom upto about 16 feet, whereafter it is octagonal. The top portion of the pillar is broken and lost. Engraved from the bottom to the top, commencing from one of the four faces and continued on all other faces before the second line is engraved on top of the first line, on the first face. The 5 lines, from line 23 are found engraved on the central part of the octagonal portion above the four faces of the square (Gopal). Verses 1 Mаlinи, 2-29 Mаtrаsamakaviщешa, 30 Pрthivи (Gai).

TRANSLATION

 

MAP

 

COMMENTARIES AND VARIANTS

 

INDEX OF PERSONAL NAMES

 

INDEX OF PLACENAMES


Text.

1 jayati sura-vadhуnам Manmathaх kаminиnам . . . . . tarаjyо . . . . . . . . . . mya-jyа-kiнa-щyаmabаhuх |(1|*)
2 atha babhуva Hаritи-putrо Mаnavya-gоtr=оdbhavо dvijaх | Vиraщarmm=еti vеda-kuлa-matiх tа.ti. . . . . vещm=аkarоt |(2||*) . . . . . sa dvij-ottamaх | kulam=abhуt=Kadamba-nаmа tatas-tasy=аrkka-bimba-dyuti-kшitau ||(3||*)
3 yо(ё)tha Viraщarmmaно jyештhaх щrи-
Bandhuшенaх priy-аtmajaх | sa hi babhуva kшatra-vрtti-latа-mуla-guн-аmbu-prasеcitaх ||(4||*) tat=sutо Mayуravarmm=еti vеdavеdакga-vidyа-viщаradaх | nрpatir=аsa vikram=aika-rasaх щubha-lakшaнa-lakшya-vigrahaх ||(5||*)
4 yо(ё)bhiшiktas=tridaщa-sеnаnyа-rаjye. . kaikabandhunа | bhramara-kаntа-bрnda-saкgиta-vikasan=nav=аmbhоjayoninа ||(6||*) bhujagarаja-bhоga-dиrggha-bhujaх suhрdаtta-bhogо bhuvaх patiх | tat=tanуjaх Ku(Ka)кgavarmmа sa-rаjyагga-bhaкgas=sadа dviшаm ||(7||*)
5 tat=sutо Bhagиrathо nа(mnа) . . . niyataм . . . (mano)rathaх | nрpatir=аsиt=satyatа-щauryya-gаmbhиryya-vidyа-kalаnvitaх ||(8||*) щrиmatо Bhagиrathasya sutо Raghur=аsa rаj=аparаjitaх | ripu-gaнaiх samparаya-mukhе Raghu-sattva-vikrаnti-dhи-guнaх ||(9||*)
6 tat=kaniштhaщ=щrи-Kadamba-kulalalаmabhуto. . . . . | narapatiх Kаkutstha ity=аsa Kаkutsthavat=sattva-dhи-guнaiх ||(10||*) tasya sуnuщ=Щаntivarmm=еti nаmnа prajащаntaye(ё)bhavat | kшitipatir=bhу-vadhу-tilakо bhуmищvarеbhyо guн=аdhikaх ||(11||*)
7 tat=sutо Mрgещa-nаmа . . . . . . . . . . mрga-pati-prabhаva-sattva-vapur=mрga-nаtha-lиlo viщаm=patiх ||(12||*) samabhavan=mрgещa-щаba-nibhо jagatиpatеs=tasya dhиmataх | Ravir=iva svanаma-tulya-vapuх
Kaikeya-putryам sutо(ё*)naghaх ||(13||*)
8 yо nihatya
Viшнudаsa-nрpa . . . . . . . . . . | prаpa rаjyam=bаlya еv=аштаdaщa-maндalи-maндitam=prabhuх ||(14||*) sv=аtma-sattva-vyоma-sambhуta-Lakшm-иndulеkhа-navаmbudam (|) Bаlarаjaм saмyugе sabalam yо nиtavаn=mрtyuvaщyatаm||(15||*)
9 vinaya-sampadа-щрitеna sanа . . . . . . . .| praнata-naштa-bhиta-sаmant=аvavрdhе ca Lakшmиs=tathа tathа |||(16||*) astra-щakti-tоmar=аp=аstra-kuntешu niштhаm=parакgataх | turaga-vidyаrудhamatir=bаhyaщ=ca yo na dvipешv=api ||(17||*)
10 yа ca nиtirv=Viшнugupta-kрtа [Su]ba[ndhu] . . . . | adhijagаma yastayоr-niштhаm lоkadvay-оdbhуti-bhаvinиm ||(18*) upanatа hi Gaкga-Punnатa-Koкgалa-Pандy=Аlupаdayaх | yasya-c=аjгаm=bibhrati prиtyа bhуmy=аtma-daнд-аrttha-saгchаyaiх ||(19||*)
11 yasya c=аpi mаrut=оddhata-catur=arнav=аrннavо [bhuvi] tatra tatra sarpatа щucinа yaщasа diщо varttanи-kрtах |(||20||*) dhvaмsitе-tayо(ё)sta-bhиti-rasа yasmin=sva-dharmma-vyavasthitах | sukham=avаpur=dаna-bhоga-ratах pitrоr=iv=акka-sthitах prajах |(|21||*)
12 saмspрщanti bhу-vadhу-patayо nаdy=аpi Lakшmи-latа-tarох |(|*) щaurya-ratna-dyоtinа yasya guнa-bhушaнаnам kalаm=api |(22||*) yasya puнya-nimnagа-bandhоr-durggaм ca yasy=оrupаrvvatam | tеna vещma Manmathasy=еdaм Raviна kшit-Иndrенa kаritam ||(23||*)
13 dakшiне(ё*)sya rаja-vаsa-gрhaм vаmе tath=аntaхpurоllа(sitam|) nрtta-щаlе dvе punas=saumyе prаg-bhаgam=ащritya viштhitе ||(24||*) kusuma-gandha-vаhibhiщ=щiщirair=dhрti-hаribhird=dakшiн=аnilaiх (|) yatra шaт-padаvaли dhуmaх sandhukшyatе Manmath-аnalaх |(25||*)
14 api ca phulla-rенu-dhуsaritо Rati-vigraha-cheda dakшiнaх | yatra Kаma-yuddha-sannаha-paтahaх kaлaм rauti kоkilaх |(26||*) tatra citta-janmanо jagataх sthiti-saмkшay=оtpatti-kаriнaх | sthаpitо Madhau madhau lоkanayan=аravind=оtsavо mahaх |(27||*)
15 yadi na yujyatе mahas-tu Madhau kuryyаn=nрpо Mаdhavе(ё*)thavа | sambhavеd=yadа tadа kаryaх kаlаvadhiщ=щrеyas=а(vadhiх) ||(28||*) bhagavatо Madanasya niryане kаryаnu yаtrа mahи-kшitа | yadi na vешyatе na nirbbandhaх sarvvаs=sukhаrthа yataх kriyах ||(29||*)
16 anеna nayan-аbhirаmam=apadiщya cеtо-bhuvo gрhaм=rucira-vastu=bhуpati-sukhaiшiна kаritam | itaх prabhрti-rаkшaнe (ё*)sya sukha-kиrtti-dharmmaipsavaх pramанam=avan-ищvarаs=samaya-dharmma-rakшаparах ||(30||*)
17 ath=аsya Kаma(dev-а)layasya pуjа-saмskаrаrttham=asaу mahаrаja-щrи-
Ravivarmmа Iдiуra-grаmaм Kаntаrаryapати-Kallaкgодa-grаma=mMоgуru-grаma-sиmni dakшiне Guддa-taтаkaм bandhayitvа tasya taтаkasy=оdakеna yаvan=niшpadyatе tаva-
18 d=abhinava-kшеtraг=ca datvа punar=imаni brahma(deya)-kшеtrанi Mahаvекguli-grаmе Vatsakakотan=nаma kшеtraм=tasmin=rаjamаnеna dvаdaщa-nivarttana-purанa-kшеtran=tasy=оttarata-sthalaг=ca-caturvimщati- nivarttanam || 1 || Kallaкgодa-grаma-sиmny=еva Olukkи-halaг=ca
19 kоdrava-vаpa-kшеtra-paryantam || 2 || Iдiуra grаmasy=аpi sиmni brahmadeya-kшеtram=еkam || 3 || Dahrakavекguli-grаmaщ=ca || 4 || . . . . kambi-grаme-Esar=аpagа=para-tиra-pravаha-niшpadyamаna-kшеtra-vещma-sthаnaг=ca taтаk=аdhaщ=catur-nivarttana-mаtram || 5 || Navanady=aparatиrе
20 yаvat=sоpаnak-оddещas=tаvat=sиmа c=аsy=оttaratо mahаpathaх bрhat=taтаka-kеtakи-prasravaнa-padma-taтak=оdaka-niшpadyamаna kantat=samиpa-jаtaiX puшpa-phal=оpabhоgais=tarubhis=saha Eдekaмдe-saмjгakaг=ca kшеtram || 6 || Sattura-grаmе ca kшеtram |
21 rаjamаnеna paгca-nivarttanaм puvvаsika-khaндеna bhatta-prasthеna ca saha || 7 || tasminn=еva grаmе anyac=ca шaн=нivarttanaм kшеtram samаnyaм sa-pana-sa-vрikшaг=ca ||8|| Ambilakuндi-taтаkasya paщcima-diща щркgаt=prabhрti-daщa-nivarttanaм purаtana-kшеtram |
22 ataх=paraг=ca pukkоli-kшеtraм kрt=аkрtan=tasya kшеtrasya parimанam pуrvvаща-dakшiнащаyам Kammakуra-sиmа-saмsthа uttarащаyам Esaжа-nadи-saмsthа || 9 || еvam=еtаni nava-brahmadeya-dеya-kшеtrанi sa-tаmra-щаsanаni brаhmаrya-hastеbhyaх krиtvа dattavаn ||
23 . . . . . . ca parиkшya kшеtrasya ca kрtаn=maulyаt bahvadhika
24 maulyaм datvа brahmacаribhyaщca . . . atha ca rаja-duштaм kутaщаsana-kartрn cаtur-vvidy-аsama-
25 kшam-аdаya idam=aщоbhanavaivi . . . sthaiщ=ca parиkшya tешам sarvasva-hara(нe) . . . . . . . . |
26 Hаkinipalli Kаma-dеvаlayasya pуjа-saмskаrаrthaм Kallиli-grаmam=Padmаvaty-аlayasya-pуjа-saмskаrаrtham=Mukундy=a
27 nvayаya sarvvanamaщyaм(syaм) . . . . . lоka-piщаcaх nitya-vistиrннa-tuштa